Byggetilsyn - Byggeledelse

Byggetilsyn - Byggeledelse


Alt efter hvilken entrepriseform der er valgt, vil der være behov for enten uvildige byggetilsyn, byggeledelse eller begge dele (se forklaring under udbud og kontrakt). Et byggetilsyn har størst værdi for bygherren hvis det foretages af en uvildig byggerådgiver, og er med til at få opdaget eventuelle uoverensstemmelser med korrekt udførelse, samt det aftalte. Det er eksempelvis meget afgørende for både tiden og økonomien i projektet, at der opdages eventuelle fejl i en gulvkonstruktion, inden betonlaget støbes.


Som bygningskonstruktør og mange års håndværksmæssig erfaring, har jeg den faglige ballast, det kræver at styre og kvalitetssikre dit byggeri.


Hvad indeholder et uvildigt byggetilsyn?


Uvildige byggetilsyn udføres ved hovedentreprise, storentreprise og fagentreprise. Det uvildige byggetilsyn udføres efter en forudlagt plan for hvor mange tilsyn, hvornår, og hvad der skal kontrolleres på hvert enkelt tilsyn.


Byggetilsynet fortages på tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt for byggeriets kvalitet, og hvor konsekvensen ved at opdage fejl og mangler ikke bliver for stor.


Byggetilsynet giver en sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, inden de bliver lukket inde i konstruktionerne.


Et tilsyn inkluderer følgende:


Tilsynsplan.

Forberedelse hjemmefra, herunder koordinering med entreprenøren om timingen i tilsynet.

Kontrollen på stedet og den direkte dialog med håndværkerne.

Fotos på stedet.

Tid forbrugt på kørsel til og fra byggepladsen.

Efterfølgende dokumentation i form af et tilsynsnotat der udsendes til entreprenør og dig.

Eventuelt telefonisk opfølgning overfor entreprenør og evt. dig.


Hvad indebærer byggeledelsen?


Byggeledelse fortages når byggeriet bliver udført i fagentreprise, og indebære det som ikke er indeholdt i et byggetilsyn, og vil være øvrige forhold i byggeperioden som sikre at arbejdet forløber i henhold til det udbudsmateriale (forudsætter at udbudsmaterialet og kontrakt er udarbejdet af T.Holck byggerådgivning ApS) som håndværkeren har givet tilbud efter.


Disse forhold kan blandt andet være:


Deltagelse ved opstartsmødet og afleveringsforretningen samt færdigmelding til kommunen.

Diverse afklaringer fortaget ved telefonsamtaler og mailkorrespondance med håndværkeren.

Møder på byggepladsen med håndværkeren/byggemøder.

Kontrol af håndværkerens regninger.

Opfølgning på byggeriets tidsmæssige status.


Gode grunde til at få hjælp af en byggerådgiver i byggeperioden:


Håndværkeren vil have brug for svar på byggetekniske problemer og detaljer der opstår undervejs i byggeriet, hvis der er blevet lavet større ændringer i projektet, eller hvis der opstår uforudsete arbejdsopgaver, som ligger ud over det der er aftalt. I en kontrakt med en håndværker hvor AB92 er gældende, har håndværkeren fx ret til godtgørelse hvis der ikke hurtigst muligt gives et svar på de byggetekniske problemer fra bygherren eller dennes stedfortræder (byggerådgiveren) som altid skal kunne tilkaldes arbejdspladsen.

Har du som bygherre fortaget ændringer eller er der opstået forhold som håndværkeren ikke har kontrol over, har håndværkeren ret til tidsfristforlængelse, iht. AB92. En håndværker har ligeledes ret til tidsfristforlængelse hvis forsinkelsen skyldes andre håndværkeres forsinkelse. Det er derfor vigtigt at arbejdet planlægges fornuftigt fra start, samt at der handles hurtigt som nævnt ovenfor, når der opstår problemer, så byggeperioden holdes så kort som muligt.

Det er vigtigt at kunne gennemskue det der foregår på byggepladsen, og føre byggetilsyn med det arbejde der bliver udført, således at håndværkeren udføre det arbejde han er betalt for, og at arbejdet bliver udført byggeteknisk korrekt.