Hovedprojektet

Hovedprojekt


Et hovedprojekt også kaldet et udbudsmateriale, udarbejdes på baggrund af det forudgående myndighedsprojekt, hvor en byggetilladelse blev indhentet ved projekter som fx ny tilbygning, ny 1.sal, ombygning og renovering. Hovedprojektet er den mest omfangsrige fase, og det konkrete omfang bliver bestemt ud fra hver enkelt sags kompleksitet.


I hovedprojektet træffes alle beslutninger om konstruktioner, materialer og installationer, og tidsplanen samt det økonomiske skøn ajourføres.


Aftalegrundlag og forventningsafstemning med håndværkere


Hovedprojektet er et sikkert aftalegrundlag når der skal indgås aftaler med håndværkere, og det fungere samtidig som en forventningsafstemning mellem bygherren (dig) og håndværkeren, der sikre enighed omkring det arbejde der skal udføres.


Et mangelfuldt udbudsmateriale kan og vil ofte give anledning til en "økonomisk glidebane", frustrationer, konflikter og et utilfredsstillende resultat.


Andre gode grunde til at udarbejde et hovedprojekt


Et projekt der er præcist og detaljeret beskrevet, giver et bedre grundlag når håndværkerne skal afgive tilbud på dit projekt, og vil minimere risikoen for ekstraregninger.

Det anvendes til at indhente konkurrencedygtige og sammenlignelige priser fra flere håndværkere.

Det anvendes til at føre tilsyn og kontrollere om det udførte svarer til det aftalte og tegnede/beskrevne.

Materialet indsendes til kommunen som dokumentation for byggeriets fulde lovlighed (efter endt udførelse).

Det anvendes som dokumentation for det byggede, fx hvis der efter ibrugtagning opstår skader/mangler der skal klages over.


Under arbejdet med et hovedprojekt inddrages alle gode erfaringer samt regler og anvisninger fra relevante videnkilder, og jeg samarbejder med eksterne ingeniører og andre specialister.


Hvad indeholder et hovedprojekt?:


Hovedprojektets konkrete resultat er et udbudsmateriale, der er klar til udsendelse til håndværkere, bestående af en række tegninger, beskrivelser, tilbudsliste og udbudsbrev.


Det konkrete omfang af hovedprojektet bliver bestemt ud fra hver enkelt sags kompleksitet, men der vil typisk indgå følgende:


Tegninger:

Planer, snittegninger, og facadeopstalter med præcise mål.

Der kan også være detaljetegninger, der viser, hvordan kritiske knudepunkter skal konstrueres.


Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser:

Beskrivelse af de forhold, som ikke kan illustreres klart på tegningerne.


Tidsplan:

En plan over de forskellige faser i byggeprocessen.


Statiske beregninger:

Ingeniørberegninger, der dokumenterer konstruktionernes dimensioner, styrke og stabilitet.


Varmetabsberegning:

Lovgivningen stiller krav til det maksimale energiforbrug, og derfor skal der kunne redegøres boligens isoleringsevne.


Tilbudslister:

Tilbudslister hvor håndværkerne prissætter de enkelte ydelser, hvilket gør det nemmere at sammenligne de indhentede tilbud.


Udbudsbrev:

Udbudsbrevet, der er en præsentation af projektet til de håndværkere, der skal afgive tilbud.


Hovedprojektets udarbejdelse af en byggesagkyndig/bygningskonstruktør


Bygningskonstruktørens force er at kunne inddrage en lang række erfaringsmateriale, herunder bl.a. krav, anbefalinger og anvisninger fra statens byggeforskningsinstitut, byggetekniske erfaringer fra Byg-Erfa, teknologisk Institut, videncenter for energibesparelse i bygninger, bygningsreglement 2018, samt en lang række øvrige kilder der sikre at arbejdet udføres byggeteknisk korrekt uden efterfølgende skader.